Topografie

Topografia se ocupă cu măsurarea, studiul şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi cu toate formele de relief existent; prin măsurătorile topografice se stabilesc pozițiile relative dintre diverse obiecte din teren şi reprezentarea acestora pe planuri şi hărţi. Lucrările topografice şi geodezice precedă, însoțesc şi termină orice proces de construcţie, ele contribuie la buna desfăşurare a procesului de construcţie.

Topografie
Topografie

Cadastru

Cadastru realizează identificarea, descrierea, înregistrarea și măsurarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și hărți. Cadastru se realizează fie pe sectoare cadastrale, fie la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Cadastru și Cartea Funciară împreună formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică , economică și judiciară de importanță națională, pentru toate imobilele de pe teritoriul țării.

Serviciile Noastre

 • Ridicări topografice pentru diverse autorizații, pentru rețele de utilități, pentru proiecte de infrastructură.
 • Ridicări topografice pentru diverse autorizații, pentru rețele de utilități, pentru proiecte de infrastructură.
 • Trasarea limitelor de proprietate, a elementelor construcțiilor civile și industriale, a elementelor proiectelor de infrastructură
 • Calcul volum de umplutură sau săpătură
 • Întocmirea de planuri topografice digitale și analogice
 • Măsurători pentru realizarea modelului 3D al terenului
 • Întocmirea de profile transversale și longitudinale

Măsurătorile topografice reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate în teren cu aparate de mare precizie, ele oferă informații detaliate și utile pentru proiectant și pentru arhitect despre ADN-ul terenului. Acestea sunt fundația viitorului proiect, fiind baza corectă de pornire în orice construcție nouă.

În acest domeniu oferim:

 • asistență topografică pentru lucrări de construcții civile: trasări de axe, transmitere cote, verificări planeitate și verticalitate, releveu.
 • asistență topografică în căi ferate: trasări și ridicări, verificare și refacere rețea topografică, calcule volume.
 • asistență topografică în drumuri și autostrăzi: trasări diverse lucrări, calcule volume săpătura sau umplutură, urmărire activitate în șantier, ridicări topografice.
 • Copie legalizată dupa titlu de proprietate;
 • Copie carte de indentitate / buletin de indentitate a proprietarului.
 • Plan de încadrare în tarla (vizat și semnat de către primar);
 • Plan de carte funciară – dacă terenul este în intravilan;
 • Cartea funciară actualizată (extra daca este in limba romană sau copie Xerox dacă CF este în limba maghiară) în original – dacă terenul este în intravilan;
 • Certificat de moștenitor legalizat – dacă este cazul;
 • Certificat de atestare a construcției (certificate de ramură) – dacă există construcție edificată pe teren;
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale, nu mai vechi de 2 saptamani (Direcția de taxe și impozite locale Primărie);
 • Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 zile) în original; copie legalizată după autorizația de construire;
 • Copie după procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Copie după planurile clădirii vizate spre neschimbare de către primărie;
 • Copie legalizată după certificatul de performanța energetică;
 • Copie carte de indentitate / buletin de indentitate a proprietarului.
 • Extras de carte funciară în copie;
 • Copie după planul de amplasament care a stat la baza înscrierii imobilului in cartea funciară – dacă este cazul;
 • Copie carte de indentitate / buletin de indentitate a proprietarului.
 • Extras de carte funciară în copie;
 • Copie după documentația cadastrală care a stat la baza primei înscrieri în cartea funciară;
 • Acordul băncii (în original) privind actualizarea / rectificarea documentației – dacă terenul este ipotecat;
 • Copie legalizată după adeverință număr poștal – dacă este cazul;
 • Declarație notarială, în original, din care să rezulte că proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului;
 • Copie carte de indentitate / buletin de indentitate a proprietarului.
 • Extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 zile) în original;
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare în cazul în care imobilul se dezmembrează în mai mult de 2 loturi;
 • Certificat de urbanism pentru comasare;
 • Copie carte de indentitate / buletin de indentitate a proprietarului.

Develop and design by ------